частна детска занималня

В 3 Стъпки

Нашият успех е вашето щастливо дете!

частна детска занималня

В 3 Стъпки

Нашият успех е вашето щастливо дете!
  

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОСЕЩАВАНЕ И РАБОТА

НА ЧАСТНА ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ

„В 3 СТЪПКИ“ НА ФИРМА „В 3 СТЪПКИ“ ЕООД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящите общи условия регламентират отношенията между родителите и Частна детска занималня „В 3 Стъпки“.
 2. Частна детска занималня „В 3 Стъпки“ на фирма „В 3 Стъпки“ ЕООД извършва дейността си в следните помещения, находящи се на адреси:
  • Читалище „Климент Охридски - 1858“, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 156, , партерен етаж.
  • НАП – Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Подп. Димитър Филов“ 1, офис 6.
 3. Фирмата организира занималня за ученици от предучилищна група до ІV клас, като осигурява необходимата материално-техническа база, персонал и необходимите условия за нормалното протичане на процеса на подготовка за училище.
 4. Занималнята се ръководи от Управител. Управителят ръководи организационно цялата дейност на центъра и осъществява методическото ръководство във всяко направление на дейността.
 5. В своята работа Управителят се води от правилата за безпристрастност, избягване на конфликти на интереси, професионализъм и лоялност.
 6. Извънучилищното обучение се осъществява от възпитатели и преподаватели. В своята дейност Частна детска занималня „В 3 Стъпки“ може да сътрудничи с различни образователни и просветни институции и доставчици на услуги.
 7. По време на почивката и в часовете извън учебния процес, учениците могат да се извеждат навън за игри, разходки, спортни занимания, посещения на музеи, изложби, забележителности и др.
 8. Употребата на тютюневи изделия и алкохолни напитки в помещенията на детската занималня е забраненa. Забранено е внасянето на храни и напитки от родителите и от други лица, освен с изричното съгласие на управителя.
 9. Забранява се оказването на психическо и физическо насилие над децата, саморазправа, излагане на риск здравето на другите деца ползващи услугите на занималнята, нарушаването на реда и нормалното провеждане на занятията, нанасяне на щети и повреди над имуществото и имиджа на „В 3 Стъпки“ ЕООД. При нарушение на забраната Управителят налага дисциплинарни наказания на лицата, работещи по трудов договор, респективно прекратява извънтрудовите правоотношения с лицата, работещи по граждански договор и ако е необходимо да информира отговорните институции за предпримане на по-нататъшни мерки.
 10. Забранява се оказването на психическо и физическо насилие над децата, саморазправа, излагане на риск здравето на другите деца ползващи услугите на занималнята, нарушаването на реда и нормалното провеждане на занятията, нанасяне на щети и повреди над имуществото и имиджа на „В 3 Стъпки“ ЕООД от страна на ползващите занималнята деца и родители. При нарушение на забраната Управителят налага има право да прекрати едностранно договорните отношения и ако е необходимо да информира отговорните институции за предпримане на по-нататъшни мерки.

 

II.ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ

 1. Обучението и престоят в детската занималня се осъществяват полудневно, или целодневно:
  • Полудневното (през учебната година), в две смени: първа смяна (7.30-12.30 ч.) и втора смяна (12.30- 17.00ч.)
  • Целодневното е в една смяна (8:00 - 19:00 ч.), важи за периода на лятна ваканция.
 2. При закъснение след 17.00ч., престоя се заплаща допълнително в размер на 10 лв./час.
 3. Дейността на Частна детска занималня „В 3 Стъпки“ включва подготвителен учебен процес, допълнителни творчески занимания, игри на открито и закрито, плуване, екскурзии, излети други дейности, писмено заявени от родителите.
 4. Занималня “В 3 Стъпки“ не разполага със собствено медицинско лице и не дава лекарства на децата. При настъпване на по-сериозни случаи или инцидент, ние ще се свържем незабавно с родителите/настойниците, посочени в регистрационния формуляр. При проблем с детето е необходимо след обаждане от наша страна, да дойдете в центъра в рамките на 30 минути.
 5. Заявките за храна се правят до 15.00 ч на предходния работен ден.

III. РАБОТНО ВРЕМЕ И ВЪТРЕШЕН РЕД

 1. Редовното работно време на Частна детска занималня „В 3 Стъпки“ е всеки работен ден от 7.30 до 17.30 часа.
 2. Частна детска занималня „В 3 Стъпки“ работи при следния вътрешен ред:
  • за реда в помещенията следят лицата, на които е възложено обучението на децата;
  • в занималнята се приемат само здрави деца. Служителите са в правото си, по своя преценка, да не приемат или да прекъснат престой и да върнат на родителите (придружителите) всяко дете, поради съмнения за заболяване. Това включва: кашлица, болно гърло, хрема, температура, обрив, оплакване от болки в корема и др.
  • след приключване на заниманията, децата напускат Занималнята, придружени от родител или възрастен придружител, посочен от родител;
  • забранено е излизането на деца от Занималнята без придружител;
  • използването на електронни устройства по време престоя в занималнята (в т.ч. телефони, МР3 плейъри, таблети, лазери и др.) трябва да е съобразено с правилата на занималнята. Децата трябва да оставят всички електронни устройства при техния възпитател, като ги получават обратно след приключване на занятието. Телефоните могат да бъдат ползвани при нужда. В останалото време родителите могат да се свързват на обявените телефони на Занималня „В 3 Стъпки ”
  • в Частна детска занималня „В 3 Стъпки“ се води картотека с лични данни на учениците и на родителите, като с подаването на заявка за записване, родителят декларира обстоятелства свързани със състоянието на детето и дейността на занималнята и се съгласява личните данни да се съхраняват и обработват в съответствие със ЗЗЛД;
  • всички официални съобщения от и към занималнята се правят в писмена форма
 3. При неспазване на правилата, се прилагат санкции в следния ред
  • Забележка;
  • Предупреждение за прекратяване на договора;
  • Прекратяване на договора.
   • При особено големи нарушения на вътрешния ред, рискове за здравето и живота на децата посещаващи занималнята и нейните служители, както и рискове и щети за имуществото на занималнята, договора може да бъде прекратен без забележка (чл. 18.1) или предупреждение за прекратяване (чл. 18.2), а родителят дължи 1 (една) месечна такса за прекратяване без предизвестие и 200% от стойността на всички нанесени щети.

 

ІV. ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА

 1. В Занималнята се приемат деца от предучилищна група до IV клас с типично психическо и физическо развитие.
  • Приемането на деца със СОП е възможно само след оценка и препоръка от психолога на „В 3 Стъпки“ и решение на управителя
 2. Децата се приемат възоснова писмено:
  • Заявление от родителя / настойника за приемане на детето в занималнята, в което се посочва класа и училището, което детето посещава;
  • Договор между родителя/ настойника и Управителя на фирмата, в който са посочени срока на договора, задълженията на двете страни, с което родителят декларира, че е съгласен и приема настоящите общи условия.
  • Декларация, относно лични данни, здравословно състояние на детето / в смисъл: необходими действия от страна на персонала за оказване на долекарска помощ/, неговите интереси и предпочитания и друга информация свързана с нормалата дейността и функция на занималнята
  • Децата и родителите задължително се запознават с правилника, графика на заниманията, таксите и възможността за обедно меню в Частна детска занималня „В 3 Стъпки“ .
 3. При недостиг на места в групите, предимство за записване имат деца със заявено месечно записване.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧАСТНА ДЕТСКА ЗАНИМАЛНЯ "В 3 СТЪПКИ"

22. Персоналът на Занималнята се грижи за всяко поверено дете, помага му при подготовка на домашните упражнения и следи за спазването на реда и дисциплината в занималнята, в т.ч. с технически средства за видеонаблюдение.

23. Частна детска занималня „В 3 Стъпки“ се задължава да осигури нормални, безопасни и здравословни условия за обучение на децата.

24. Частна детска занималня „В 3 Стъпки“ се задължава да уведомява родителите за евентуално възникнали проблеми с детето, за неговото поведение, за начина му на общуване с другите деца.

25. Частна детска занималня „В 3 Стъпки“ осигурява квалифициран персонал.

26. Дейностите и заниманията, които Занималнята предлага, са съобразени с учебните планове и действащите учебни програми, както и с индивидуалните и групови потребности на децата

27. При провеждане на занятия в училища, читалища и други институции, отговорността се носи от съответната институция.

28. Занималнята може осигурява срещу допълнително заплащане ежедневно храна на детето .

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

29. Родителят или упълнопмощените от него лица следва да водят в Занималнята детето в добро общо здравословно състояние.

30. Родителят или упълнопмощените от него лица се задължават при записване на детето в Занималнята да осигурят чисти и удобни обувки (гуменки или пантофи), които детето да ползва само в помещенията на Занималнята.

31. Родителят или упълнопмощените от него лица следва да се съобразяват с работното време на Занималнята.

32. Родителите се задължават да уведомят писмено управителя на Занималнята и възпитателите, ако детето има алергии към определение храни, препарати, насекоми или друго хронично заболяване, изискващи допълнителни и/или специални грижи и внимание.

33. Родителите се задължават да положат всички необходими усилия техните деца да спазват задълженията по настоящите общи условия.

34. Родителите носят пълна имуществена отговорност за вреди, причинени от техните деца .

35. Родителят се задължава да уведомява своевременно управителя, ако настъпят промени в здравословното състояние на детето.

36. Родителят уведомява писмено управителя на Центъра и предоставят писмено пълномощно на лицето, което ще вземе детето от Центъра, в случаите, когато това лице не е посочено в заявлението за записване.

37. В случаите, когато това е необходимо, родителите се задължават да предоставят в писмен вид допълнителна информация относно психическото и физическото състояние на детето (извън тази посочена в заявлението за записване): допълнителни данни за здравословното състояние на себе си и на детето, телефон на личния лекар, както и да уведомяват своевременно управителя при промяна в тези данни.

38. Родителят се задължава да заплаща своевременно таксите за Центъра и всички други възникнали задължения.

 • Абонаментна такса – до 10 число на текущия месец
 • Храна – до 10 число на последващия месец
 • Други задължения – в срок от 10 работни дни след възникването на задължението

39. Родителят има право да прекъсне договора с едномесечно предизвестие . В случай, че договора е прекъснат без предизвестие или за нарушаване на правилата в занималнята, родителят дължи 1 (една) месечна абонаментна такса на „В 3 Стъпки“ ЕООД

40. В случай на нанесени щети от детето, родителят е длъжен да заплати нанесените вреди и щети  в размер на 200%.

41. При ограничаване или лишаване от родителски права или налагане на ограничителни мерки по ЗЗДН, родителят е длъжен незабавно писмено да уведоми Управителя.

42. Навсякъде в настоящите Общи условия под думата родител се разбира лице, което е родител, който не е лишен от родителски права и чиито родителски права не са ограничени, или лице, което е настойник на детето.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЦАТА

 1. Да се явяват в Занималнята не по-късно от 8.30ч. за първа смяна и 13.30ч. за втора смяна през учебната година, а при Лятната занималня не по-късно от 9.00ч.
 2. Да полагат грижи за усвояване на учебния материал.
 3. Да спазват дисциплина в работните помещения.
 4. Да не внасят в работните помещения ненужни за учебния процес и опасни за здравето вещи. Личните вещи трябва да бъдат надписани с името на детето. Не се допуска внасянето на опасни предмети, които по някакъв начин могат да навредят на друг човек. Занималня „В 3 Стъпки“ си запазва правото да отнема всички предмети и устройства, считани за опасни или ненужни за учебно-развлекателния процес. Отнетите предмети се връщат на родителите при вземането на децата.
 5. Да пазят личните си вещи и да не ги оставят без надзор. Препоръчително е децата да идват на занималня с малки суми пари (не повече от 3-4 лева). Занималня „В 3 Стъпки“ не носи отговорност за изгубени или откраднати пари и/или ценности.
 6. Да опазват имуществото на Занималнята.
 7. Да спазват хигиената в сградата на Занималнята.
 8. Да уважават личното достойнство на учителите и съучениците си и да не прилагат форми на психическо или физическо насилие върху тях. Накърняване достойнството и авторитета на възпитателите е недопустимо.
 9. С поведението си да не накърнява добрите нрави и доброто име на Занималнята.
 10. Да спазват правилата за вътрешен ред на Частна детска занималня „В 3 Стъпки“.

VIII. ТАКСИ, ОТСТЪПКИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Таксата се заплаща в пълен размер за определен период и важи само за този период.
 2. Таксата се заплаща предварително, преди съответния период, за който се отнася.
 3. Заплатени такси не се връщат.
 4. В случай на отсъствие над 3 дни поради заболяване, за което е представен официален документ в срок до 3 (три) работни дни след първия ден на отсъствието, дните на заболяване се прехвърлят за следващ период. Прехвърлената сума не подлежи на възстановяване.
 5. В таксите се включват разходи за вода, чай, консумативи и транспорт от съответното училище до Занималнята (само през учебната календарна година).
 6. В таксата не се включва разход за храна.
 7. В отделни случаи е възможно да се планират и провеждат мероприятия, разходите за които не са включени в съответните такси. В тези случаи Занималнята предварително информира и съгласува с родителите допълнителните разходи и такси.
 8. Частна детска занималня „В 3 Стъпки“си запазва правото да променя размера на таксите, като уведомява родителите/настойниците.
 9. Отстъпки от таксите се правят при следните условия:
  • При записано второ дете от семейството – 20% отстъпка от таксата му при едновременно посещение на занималнята от двете деца.
  • При ранно записване за Лятната Занималня отстъпката е в размер на 10% от таксата за избрания период.
 10. Заплащането на таксите и разходите за храна към Частна детска занималня „ В 3 Стъпки “ се извършват не по-късно от 5 (пет) работни дни преди започването на периода на ползване на услугата, например за периода 15 Януари,2019 до 15 Февруари, 2019 таксата следва да се заплати не по-късно от 10 Януари, 2019 г. Плащането може да се извърши по следния начин:
 • В брой
 • С карта
 • По банков превод на следната банкова сметка на фирмата:

„В 3 Стъпки“ ЕООД

IBAN: BG49FINV91501017105839 BIC: FINVBGSF

Вид валута: лева

При банка: ПИБ АД, Клон Стара Загора

 

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

63. Всички спорове, възникнали във връзка с общите условия, ще се уреждат по пътя на преговори между страните. В случай, че не бъде постигнато съгласие, спорът ще бъде отнесен за разрешаване до компетентния граждански съд.

ПУБЛИКУВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

64. Общите условия се публикуват на сайта на В 3 Стъпки ЕООД – www.in3steps.bg

65. Изменението на общите условия се извършва чрез публикуването на новите общи условия на сайта с указание от кога влизат в сила.

66. Всеки родител се запознава писмено с промените в общите условия.

67. При несъгласие, или отказ на родител да подпише новите общи условия, се счита, че той отписва детето си от Центъра, считано от месеца, следващ датата на изразеното несъгласие/отказ и в съответствия с правата и задълженията свързани с едностранното прекратяване на договора..

VІІІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

68. Контролът за прилагането на настоящите общи условия в работата на Занималнята се възлага на Управителя и на възпитателите работещи в него.

69. Навсякъде в тези общи условия Частна детска занималня "В 3 Стъпки" означава "В 3 Стъпки" ЕООД; ЕИК 202389692

НАЧАЛО • НАШИЯТ ЕКИП • БЛОГ • ЗА КОНТАКТИ

© 2023 In3steps Ltd. Всички права запазени.

Създадено от: